}

Публічна оферта

Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1.Цей документ, у відповідності з Цивільним Кодексом України (ЦК України), є офіційною пропозицією (публичною офертою), далі по тексту — «Оферта», фізичної особи-підприємця (ФОП) Желяка Богдана Романовича, діючого на основі Свідоцтва, адреса реєстрації: 79000, Україна, м. Львів, вул. Ак. Колеси буд. 17, кв. 36, ІПН: 3115018797, далі по тексту — «Виконавець», та містить усі важливі умови, необхідні для надання Послуг, що надаються Виконавцем, далі по тексту — «Послуги».

1.2.У відповідності із статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) у випадку прийняття викладених нижче умов та оплати Послуг (повністю чи частково), юридична чи фізична особа, що здійснює акцепт цієї Оферти стає «Замовником» (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договора на умовах, викладених в Оферті).

1.3.Беручи до уваги, що Виконавець у відповідності зі статтею 633 ЦК України надає Послуги будь-якій юридичній особі, фізичній особі, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі, а Замовник після акцепту Публічної оферти (далі — Оферта) стає користувачем Послуг Виконавця, Сторони погодились із безумовним та беззастережним прийняттям умов цієї Оферти та зобов‘язуються неухильно їх дотримуватись.

1.4.У зв’язку із викладеним вище, уважно прочитайте текст даної Оферти і, якщо ви не згідні з якимось пунктом Оферти, Виконавець пропонує вам відмовитись від використання Послуг.

1.5.Акцептом Оферти вважається натиснення кнопки або відзначка галочкою, чи інший спосіб прийняття умов (погодження з умовами) Оферти та подальша повна або часткова оплата Послуг виконавця.

1.6.Зміна чи доповнення цієї Оферти можлива виключно при укладенні письмового Договору. При цьому Оферта є невід’ємною частиною відповідного письмового Договору.

1.7.Натиснення кнопки, відзначка галочкою чи інший спосіб прийняття умов (погодження з умовами) Оферти означає згоду Замовника (у випадку, якщо Замовник є фізичною особою) чи фізичної особи — представника Замовника (далі по тексту цього пункту Оферти — суб’єкт персональних даних), на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цієї Оферти (Договору), можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, Актів та інших документів.

2. Предмет Оферти

2.1.Відповідно до цієї Оферти Виконавець надає Замовнику Послуги за бажанням Замовника відповідно до умов даної Оферти за діючими тарифами (далі — «Тарифи») Виконавця. Опис Послуг, їх перелік, інформація про Тарифи на Послуги можуть знаходитись на Офіційному Веб-сайті Виконавця — https://increase-sales.pro, або прораховується та уточнюється додатково до початку надання Послуг шляхом надсилання відповідного рахунку Замовникові.

2.2.При прийнятті умов Оферти, Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним Послуги у відповідності з Тарифами, вказаними на Офіційному Веб-сайті Виконавця або у відповідності з виставленим рахунком.

2.3.Оферта є офіційним документом та має відповідну юридичну силу. Її текст публікується на офіційному сайті ФОП Желяка Богдана Романовича — https://increase-sales.pro.

2.4. Замовник погоджується з тим, що усі можливі спори відносно цієї Оферти будуть вирішуватись у відповідності із законодавством України.

3. Права та обоа’язки Сторін

3.1.Права та обов’язки Виконавця:

3.1.1.Своєчасно надавати Послугу (Послуги) Замовнику із дотриманням умов даної Оферти.

3.1.2.У випадку необхідності для надання Замовникові Послуги (Послуг) залучати третіх осіб.

3.1.3.Не розповсюджувати отриману від Замовника чи інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цієї Оферти та Політики конфіденційності сайту https://increase-sales.pro, у ході реализації Виконавцем своїх зобов’язань за даною Офертою, відповідно до діючого законодавства України.

3.1.4.Негайно інформувати Замовника про невідповідності наданих ним матеріалів вимогам Виконавця чи діючого законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситись на відповідний відрізок часу, протягом якого Замовник надавав відповідні виправлення Виконавцеві.

3.1.5.Після надання Послуги (Послуг), за запитом Замовника, протягом 3 (трьох) робочих днів, надати Замовникові Акт виконаних робіт (наданих послуг).

3.2.Права та обо’язки Замовника:

3.2.1.Своєчасно надавати Виконавцеві всю необхідну документацію для ознайлення та подальшої можливості надання Послуг Виконавцем.

3.2.2.Своєчасно й достовірно, а також у повному обсязі надавати Виконавцеві всю необхідну інформацію, пов’язану із наданням Послуг.

3.2.3.Негайно передавати Виконавцеві всі свої побажання по предмету даної Оферти у письмовому вигляді.

3.2.4.Підписати Акт виконаних робіт (наданих послуг) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання.

3.2.5.У випадку, якщо Акт виконаних робіт (наданих послуг) не був затребуваний Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів після відповідного повідомлення Виконавця про завершення надання Послуг, або не був підписаний після його надання протягом 3 (трьох) робочих днів, при цьому, Виконавцем не було отримано вмотивованої відмови від прийняття Послуг (підписания Акту), то Акт виконаних робіт (наданих послуг) вважається підписаним, а зазначені у ньому Послуги наданими відповідним чином та в повному обсязі без яких-небудь зауважень та претензій зі сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Акту виконаних робіт (наданих послуг).

3.3.Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки при наданні Послуг.

3.4.Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, яка необхідна для надання Послуг.

3.5.Виконавець має право призупинити надання Послуг із одночасним повідомленням Замовника у випадку недотримання Замовником яких-небудь домовленностей та зобов’язань, обумовлених при укладенні даної Оферти (або будь-якого іншого Договору із Замовником) або в процесі її виконання як у письмовій, так і в усній формі; створення Замовником з будь-яких причин умов як технічного, так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню цієї Оферти; ненадання Замовником яких-небудь матеріалів, обумовлених при укладенні даної Оферти; несвоєчасної або неповної (в обумовленому об’ємі) оплати Послуг. У перелічених вище пунктах, при неусуненні причин призупинення дій Оферти, вона може бути розірвана (з вини Замовника). Результати виконаних робіт у цьому випадку Замовникові не передаються. Повторне поновлення надання Послуг відбувається лише після усунення Замовником причин, які призвели до призупинення надання Послуг. Термін надання Послуг автоматично продовжується на час простою.

4. Відповідальність Сторін

4.1.Виконавець за жодних обставин не несе жодної відповідальності за:

  • будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;
  • будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника, та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити такі збитки, чи ні;
  • використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за даною Офертою.
  • збільшення терміну надання Послуг у випадку неоперативності роботи державних служб.

4.2.У випадку невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань у відповідності до даної Оферти, Сторони несуть відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

4.3.У випадку виникнення претензій, спорів, застосування штрафних санкцій зі сторони третіх осіб та/або контролюючих органів, пов’язаних із наданням Послуг відповідно до даної Оферти, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцеві у повному обсязі будь-які збитки, затрати, включно із штрафними санкціями, які виникли у зв’язку із порушенням вище викладених прав, гарантій і т. д.

4.4.Виконавець не несе відповідальності за дії (чи бездіяльність), а також рішення, які приймаються державними чи іншими органами, пов’язані з виконанням цієї Оферти.

4.5.Виконавець не несе відповідальності за збільшеня терміну виконання Послуг, у випадку неоперативності роботи державних чи інших органів, пов’язаних з виконанням даної Оферти.

4.6.Замовник несе повну відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства України та норм міжнародного права, включно із відповідальністю за зміст Заявки.

4.7.У випадку порушення умов Оферти Виконавець вправі призупинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та/або розірвати Оферту із скеруванням відповідного повідомлення Замовникові на адресу електронної пошти Замовника, яка була вказана при відправленні Заявки.

5. Умови та порядок надання Послуг

5.1.Відповідно до предмету даної Оферти Виконавець надає попередньо обумовлені послуги, що надаються Виконавцем за бажанням Замовника.

5.2.Замовникові належать всі права власності на надані Замовником Виконавцеві матеріали, так само як і на материали, створені Виконавцем при виконанні цієї Оферти та оплачені Замовником.

5.3.Обравши конкретний вид Послуги (чи кількох) та ознайомившись з умовами даної Оферти, Замовник заповнює та надсилає Виконавцеві Заявку або усно формулює зміст даної Заявки на надання Послуг. У випадку неможливості виконання Виконавцем Заявки через брак у ній даних, Виконавець протягом 3 (трьох) робочих днів звертається до Замовника із вимогою надати додаткові матеріали, відомості та документи. При цьому термін надання Послуг продовжується на час надання Замовником додаткової, необхідної Виконавцеві інформації (документів, відомостей).

5.4.На підставі отриманої Заявки або усного повідомлення Виконавець виставляє Замовникові рахунок на оплату обраної ним Послуги (Послуг). По факту оплати Замовником суми, вказаної в рахунку або обумовленої її частини, дана Оферта автоматично рахується укладеною у повному об’ємі.

5.5.Виконавець приступає до виконання своїх обов’язків, відповідно до умов даної Оферти, не пізніше наступного робочого дня з моменту оплати відповідної грошової суми та її зарахування на рахунок Виконавця за замовлені Послуги, відповідно до виставлених Замовникові рахунків, дотримуючись при цьому обумовлених з Замовником термінів та об’ємів надання Послуг.

5.6.При належному виконанні Виконавцем своїх зобов’язань за цією Офертою Замовник приймає виконані роботи, у тому числі й по Акту виконаних робіт (наданих послуг), який висилається Замовнику Виконавцем за його вимогою та з врахуванням умов п.п. 3.1.4, 3.2.5 Оферти. Замовник у відповідності з п. 3.2.4 підписує отриманий Акт виконаних робіт (наданих послуг), а у випадку виявлення недоліків при прийомі Замовником наданих Виконавцем Послуг, зобов’язується у той же термін надати мотивовану відмову від прийняття робіт (Послуг) із зазначенням недоліків та термінів їх усунення та надсилає їх Виконавцеві. Виконавець зобов’язаний ліквідувати вказані у відмові недоліки у розумний термін та надати новий Акт виконаних робіт (наданих послуг) Замовникові. У випадку непідписання Замовником нового Акту виконаних робіт (наданих послуг) та ненадання мотивованої відмови від наданих послуг у 3 (три)-денний термін, новий Акт вважається підписаним, а послуги прийнятими. Якщо Акти виконаних робіт (наданих послуг) не оформляються, робота вважається прийнятою, якщо Замовник в 10 (десяти)-денний термін не висуває свої письмові претензії Виконавцеві.

5.7.Оплата Послуг здійснюється Замовником одним із запропонованих на сторінці “Оплата” офіційного Веб-сайту Виконавця https://increase-sales.pro способом. Вибір та використання способу/форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд із запропонованих варинтів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання вибраних Замовником способів/форм оплати виходять за рамки даної Оферти та регулюється домовленостями (Договорами) між Замовником та відповідними організаціями.

5.8.Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань по даній Оферті не пізніше 3 (трьох) робочих днів з момента підтвердження Замовником оплати Послуг Виконавця.

6. Термін дії, зміна умов та розірвання Оферти

6.1.Оферта діє з моменту публікації в мережі Інтернет на офіційному Веб-сайті Виконавця https://increase-sales.pro, вступає в силу з моменту акцепта Оферти Замовником та діє до моменту надання Виконавцем Послуг відповідно до даної Оферти.

6.2.Всі зміни та доповнення до цієї Оферти мають юридичну силу, у випадку складення письмового документу, завіреного підписами та (за їх наявності) печатками вповноважених представників Сторін чи укладення додаткового Договору в спрощеній формі відповідно п.1. ст. 181 Господарського кодексу України.

6.3.Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.

6.4.У випадку істотного порушення одною із Сторін умов Оферти, інша Сторона має право на односторонній розрив Оферти, про що повідомляє Сторону, яка порушила умови Оферти, не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати розірвання.

6.5.При розірванні Оферти чи припинення терміну її дії вся наявня в електронному виді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.

6.6.Дана Оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх кліентів із одночасною публикацією нової версії на офіційному Веб-сайті Виконавця https://increase-sales.pro, а також із повідомленням всіх Замовників Виконавця по електронній пошті. У випалку незгоди Замовника із внесеними змінами, укладається окрема письмова домовленість, у якій будуть врегульовані спірні питання.

7. Гарантії Сторін

7.1.За винятком гарантій, які прямо вказані в тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих чи непрямих гарантій по даній Оферті.

7.2.Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцеві, що:

7.2.1.У випадку надання Замовником Виконавцеві недостовірних даних чи матеріалів, Замовник несе повну відповідальність (у тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг за цією Офертою;

7.2.2.Замовник укадає Оферту добровільно, при цьому Замовник підтверджує те, що він:

  • повністю ознайомився з умовами Оферти;
  • повністю розуміє предмет Оферти;
  • повністю розуміє значення та наслідки своїх дій у відношенні укладнення та виконання Оферти.

7.2.3.Замовник володіє усіми правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Оферти Замовником.

7.3.Вся надана у зв’язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам та не використовувати у яких-небудь цілях, не передбачених Офертою.

7.4.Дія гарантій, вказаних в Оферті, розповсюджується на невизначений період часу та не закінчується після завершення дії цієї Оферти.

8. Форс-мажор

8.1.Виконавець та Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дій непереборної сили (форс-мажора), які виникли після укладення даної Оферти, мають незвичайний характер та що Виконавець та Замовник не могли ні передбачити, ані подолати прийнятими засобами. До таких обставин відносяться: повінь, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також війна, військові дії, забастовки, акти чи дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, які знаходяться поза контролем Сторін.

8.2.Якщо обставини форс-мажора тривають більше 3 (трьох) календарних місяців, будь-яка із Сторін має право припинити дію цієї Оферти.

9. Інші умови

9.1.Оферта, її укладення та виконання регулюється у відповідності з діючим законодавством України. Всі питання, що не урегульовані Офертою або урегульовані неповністю, регулюються у відповідності з майновим правом України. У разі розбіжностей між Замовником та Виконавцем у відношенні Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом перемовин Сторін, вони урегульовуються у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

9.2.Оферта являє собою повну домовленість між Виконавцем та Замовником. Виконавець не бере на себе жодних умов та обов’язків у відношенні предмету Оферти, за винятком тих, що вказані в Оферті та підтвердженій Заявці, якими регулюється виконання Оферти, за винятком випадків, коли такі умови чи зобов’язання зафіксовані у письмовому вигляді, підписані Виконавцем та Замовником чи вступили в силу у відповідності із п.1 ст. 181 Господарського кодексу України. У випадку, якщо які-небудь умови Додатків чи Заявки суперечать умовам Оферти, положення Оферти переважатимуть.

9.3.Якщо якесь із положень Оферти признане недійсним або незаконним, або ж це положення не може вступити в силу у відповідності із діючим законодавством, таке положення повинне бути видалене з Оферти та замінене новим, яке максимально відповідає початковим намірам, що містяться в Оферті, при цьому решта положень Оферти не міняються та залишаються в силі.

9.4. Текст Оферти знаходиться на сторінці https://increase-sales.pro/publichna-oferta.

<() a href="#" class="gotoplink typ-arrow-up-outline">